KUR'ANI i SHENJTË 

 

104.Suretu El Humeze 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Mjerë për secilin që e ofendon e përqesh (njerëzit), 
2. Që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i pakësohet. 
3. E mendon se pasuria e tij do të bëjë të përjetshëm. 
4. Jo, të mos medojë ashtu! Se ai pa tjetër do të hidhet në Hutame. 
5. E çka dini ti se çështë Hutame? 
6. Është zjarri i All-llahut i ndezur fort. 
7. Që depërton deri në loçkë të zemrës. 
8. Ai i mbyll ata, ua zë frymën. 
9. Ata janë të lidhur në pranga 

           

 Faqja Kryesore