KUR'ANI i SHENJTË 
 

 
107.Suretu El Ma'un 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinënë botën tjetër? 
2. Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun. 
3. Dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfërin. 
4. Pra shkatërrim është për ata që falen, 
5. të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. 
6. Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe). 
7. Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua).
 
 

           

 Faqja Kryesore