KUR'ANI i SHENJTË 
 

 
108.Suretu El Ke'uther 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Ne, vërtet, të dhamë ty shumë mira. 
2. Andaj, ti falu dhe prej kurban për hurë të Zotit tënd! 
3. E síka dyshim se urrejtësi yt është farësosur
 
 

           

 Faqja Kryesore