KUR'ANI i SHENJTË 
 

 
109.Suretu El Kafirun 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Thuaj: O ju jobesimtarë! 
2. Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni! 
3. As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj! 
4. Dhe unë kurr nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni! 
5. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë adhuroj! 
6. Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë time (që i përmbahem)!
 

           

 Faqja Kryesore