KUR'ANI i SHENJTË 

 

111.Suretu El Mesed 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Qoftë i shkatërruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatërruar! 
2. Atij nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi! 
3. Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flakë. 
4. E edhe gruaja e tij, ajo që barti dru (ferra), 
5. E në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur. 
 

           

 Faqja Kryesore