KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

112.Suretu El Ihlas 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një! 
2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë). 
3. As síka lindur kë, as nuk është i lindur. 
4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë. 
 

           

 Faqja Kryesore