KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

113.Suretu El Felek 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, 
2. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. 
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. 
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. 
5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron. 
 

           

 Faqja Kryesore