KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

114.Suretu En Nas 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve! 
2. Sunduesin e njerëzve, 
3. Të adhuruarin e njerëzve, 
4. Prej të keqes së cytësit që fshihet. 
5. I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve, 
6. Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit”. 
 
 

           

 Faqja Kryesore