KUR'ANI i SHENJTË 
  
 

76.Suretu El Insan 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Vërtetë ka kaluar një periudhë kohore, që njeriu nuk ekzistonnte fare si një diçka i përmendur. 
2. Ne e krijuam prej një uji të bashkëdyzuar për të sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë. 
3. Ne e udhëzuam atë në rrugën të drejtë, e ai do të jetë: mirënjohës ose përbuzës. 
4. Ne për jobesimtërët kemi përgatitur zinxhirë, pranga e zjarr. 
5. Síka dyshim se të devotshmit do të pijnë nga gota që përziejra brenda saj është nga kafuri (aromatik). 
6. Është një burim prej të cilit pijnë robërit e All-llahut dhe e bartin atë ku të duan. 
7. Ata janë që zbatojnë premtimet e tyre dhe i frikësohen një dite dëmi i së cilës ka përmasa të mëdha. 
8. Ata janë që për hir të Tij u japin ushqim të varvfërve, jetimmëve dhe të zënëve robër. 
9. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të All-llahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim. 
10. Ne i frikësohemi (dënimit) Zotit tonë në një ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është sshumë vështirë. 
11. Po All-llahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi shkëlqim në fytyra e gëzim të madh. 
12. Dhe për shkak se ata duran, i shpërbleu me Xhennet dhe me petka mëndafshi. 
13. Aty janë të mbështetur në koltukë dh aty nk shohin as diell (vapë) e as të ftohtë. 
14. Hijet e tyre (të pemëve) janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qaur shumë afër. 
15. Dhe atyre u bëhet shërbim me enë dhe me gota të tejdukshme. 
16. Të tejdukshme nga argjenti që ata (shërbëtorët) i përcaktuan të jenë sa duhet (të mëdha o të vogla). 
17. Dhe u jepet të pijnë aty gota të verës të përzier zenxhebilë (bimë aromatike). 
18. (nga) burimi aty që queht selsebil (i lehtë në të pimë). 
19. Dhe atyre u sillen për shërbim djelmosha që përherë janë të tillë sa që kur tíi kundrosh të duken si margairtarë të dërdhur. 
20. Dhe kur të shikosh sty, sheh begati të mëdha e zotërim (pronë, pauri) të madh. 
21. Kanë të veshura petka mëndafshi të hollë e të gjelbër (atllas) dhe të mëndafshit të trashë (brokat); janë të stoliur me bylyzykë të argjentë dhe Zoti i tyre ujep të pijnë pije të pastër. 
22. Ky është shpërblimi juaji, sepse angazhimi juaji ka qenë i pranishëm. 
23. Ne të shpallëm ty Kuríanin në intervale (pjesë-pjesë). 
24. Andaj ti bëhu i durueshëm deri në vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo as mëkatarë, as jobesimtarë. 
25. Adhuroje Zotin tënd mëngjes e mbrëmje. 
26. Dhe falu për hirë të Tij në një kohë të natës, mandej adhuroje Atë edhe natën më gjatë. 
27. Vërtet, ata (idhujtarët) e duan shumë këtë jetë dhe e zënë asgjë ditën e rëndë që i pret. 
28. Ne i krijuam ata dhe Ne e përsosëm krijimin e tyre, e sikur të duam, Ne i zhdukim ata e sjellim të tjerë më të mirë se ata. 
29. Vërtet, këto janë një këshillë, e kush do e merr rrugën që e çon te Zoti i tij. 
30. Po ju nuk mund të doni gjë, pos nëse do All-llahu, e All-llahu është shumë i dijshëm, shumë i urtë. 
31. Ai atë që do, e shtie në mëshirën e Vet, kurse për zullumqarët ka përgatitur dënim të dhembshëm. 
 

           

 Faqja Kryesore