KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

84.Suretu El Inshikak 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Kur të pëlcet qielli. 
2. Ti bindet urdhërit të Zotit të vet, ashtu si takoi. 
3. Dhe kur toka të shtrihet në gjerësinë e saj. 
4. E të nxjerr çka ka brenda e të çlirohet, 
5. Dhe ti bindet Zotit të saj, ashtu si takoi. 
6. O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë (përpjekje) do ta gjesh. 
7. E përsa i përket atij që libri i vet i jepet nga e djathta, 
8. Ai do të llogaritet me një llogari të lehtë, 
9. Do të kthehet te familja e vet i gëzuar. 
10. E përsa i përket atij që libri i vet i jepet pas shpinës, 
11. Ai do ti ndjellë vetes shkatërrim, 
12. Dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort. 
13. Ai ka qenë i gëzuar në familjen e vet, 
14. Dhe ka menduar se nuk ka për tu kthyer. 
15. Po, se, vërtet Zoti i tij gjithnjë e ka parë atë. 
16. Betohem në kuqërrimin e horizontit pas perëndimit, 
17. Dhe në natën dhe çka ajo tubon, 
18. Dhe në hënën kur ajo është e plotë. 
19. Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje. 
20. E, çka kanë ata që nuk besojnë? 
21. Dhe kur u lexohet atyre Kurani, nuk përulen (nuk bien në sexhde)? 
22. Përkundrazi, ata që nuk besuan edhe përgënjeshtrojnë? 
23. E All-llahu e di më së miri se çka mbajnë fshehtë ata! 
24. Lajmëroji, pra me një dënim të dhembshëm. 
25. Me përjashtim të atyre që besuan e bënë vepra të mira, të cilët kanë shpërblim të vazhdueshëm! 
 
 

           

 Faqja Kryesore