KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

85.Suretu El Buruxh 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Pasha qiellin me plot yje, 
2. Pasha ditën e premtuar, 
3. Pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet! 
4. Mallkuar qofshin ata të zotët e hendeqeve, 
5. Të zjarrit më plot lëndë djegëse, 
6. Kur ata rrinin ulur rreth tij, 
7. Dhe dëshmonin atë që bënin me besimtarët. 
8. E nuk patën pse ti urrejë, përveç që e besuan All-llahun, ngadhënjyesin, të lavdëruarin, 
9. Të cilit i takon sundimi i qiejve e i tokës;, e All-llahu është dëshmitar i çdo sendi. 
10. Është i sigurt se ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtaret dhe nuk u penduan; ata kanë dënimin e Xhehennemit dhe dënimin e djegies. 
11. Ata që besuan dhe bënë vepra të mira, ata kanë Xhennete nën të cilët burojnë lumenj. e ai është suksesi më i madh. 
12. Është e vërtetë se goditja e Zotit tënd është e fortë. 
13. Në të vërtetë, Ai është që e fillon (krijimin) dhe e rikthen. 
14. Ai është që falë mëkatet, është i dashur. 
15. Është i zoti i Arshit, të madhëruar! 
16. E punon atë që dëshiron. 
17. A të ka ardhur ty lajmi i ushtrive, 
18. Të faraonit dhe të Thmeudit? 
19. Por, këta që mohuan (idhujtarët), vazhdojnë me gënjeshtër. 
20. Po All-llahu ata i ka rrethuar (nuk mund ti shpëtojnë)! 
21. Përkundrazi, (ata që gënjejnë), ai është Kuran i famshëm. 
22. Në një pllakë të ruajtur mirë (në Levhi Mahfudhë). 
 
 

           

 Faqja Kryesore