KUR'ANI i SHENJTË 
 

 
92.Suretu El Lejl 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë! 
2. Pasha ditën kur ajo shkrepëtin! 
3. Pasha Atë që krijoi mashkullin e femrën! 
4. Vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojtë. 
5. E sa i përket atij që jep dhe ruhet, 
6. Dhe vërteton bindshëm për më të mirën, 
7. Ne do ta përgatisim atë për më të lehtën. 
8. E sa i përket atij që bën koprraci dhe ndien veten të pavarur (nga Zoti), 
9. Dhe që mohon atë më të mirën, 
10. Ne do ta përgatisim për më të vështirën. 
11. E pasuria e tij nuk do ti bëjë dobi, kur ai të zhduket. 
12. Detyrë e jonë është vetëm të udhëzojmë. 
13. Dhe vetëm e Jona është bota tjetër si dhe kjo. 
14. Unë ua kam tërhequr vërejtjen për zjarrin të ndezur fort. 
15. Që aty nuk hyn tjëtërkush, pos atij që është më i prishuri. 
16. I cili përgënjeshtroi dhe u zmbraps. 
17. Ndërsa ai që është më i devotshëm do të jetë larg tij. 
18. Ai që e jep pasurinë e vet e pastrohet, 
19. E jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë. 
20. Por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vet, më të lartit, 
21. Për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi! 
 

           

 Faqja Kryesore