KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

95.Suretu Et Tin 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Pasha fikun dhe ullirin! 
2. Dhe (kodrën) Turi Sina-en! 
3. Dhe këtë qytet të sigurisë! 
4. Vërtet, Ne e krijuam njerin në formën më të bukur. 
5. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. 
6. Përveç atyre që besuan dhe bënë vepra të mira; ata kanë shpërblim të pandërprerë. 
7. E pas gjithë kësaj, çítë shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit (përgjegjësisë)? 
8. A nuk është All-llahu më i urti gjykuesve? 

           

 Faqja Kryesore