KUR'ANI i SHENJTË 
 
 

97.Suretu El Kadr 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Ne e zbritëm atë (Kur’anin) në natën e Kadrit. 
2. E ç’të bëri ty të dijsh se ç’është nata e Kadrit? 
3. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se një mijë muaj! 
4. Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje. 
5. Ajo (që përcakton Zoti) është paqe deri në agim të mëngjesit. 

           

 Faqja Kryesore