KUR'ANI i SHENJTË 
 
  

99.Suretu El Zelzele 

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit! 

1. Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, 
2. Dhe të nxjerrë toka atë që ka në mbrendinë e saj (barrën nga brenda), 
3. Dhe njeriu të thotë: “ç’ka kjo (që bën këtë dridhje)?” 
4. Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, 
5. Ngase Zoti yt e ka urdhëruar atë. 
6. Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. 
7. E kushe punoi ndonjë të mirë, që pëshon sa grimca, atë do ta gjejë. 
8. Dhe kush punoi ndonjë të keqe sa grimca, atë do ta gjejë. 

           

 Faqja Kryesore